تاریخ و فرهتگ قهوه :: تاریخچه قهوه

پیدایش قهوه ( نوشیدنی فرنگی یا خاور زمین ؟؟)

۱۲۲ شماره اطلاع نامه : پیدایش قهوه ( نوشیدنی فرنگی یا خاور زمین ؟؟) ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ پیدایش قهوه ( نوشیدنی فرنگی یا خاور زمین ؟؟) تاریخچه قهوه :: تاریخ و فرهتگ قهوه پیدایش قهوه ( نوشیدنی فرنگی یا خاور زمین ؟؟)

پیدایش قهوه ( نوشیدنی فرنگی یا خاور زمین ؟؟)

پیدایش قهوه ( نوشیدنی فرنگی یا خاور زمین ؟؟) این گمان که قهوه نوشیدنی فرنگی است و چای نوشیدنی ایرانی است تصویر اشتباهی است که در ذهن اغلب ایرانیان امروز نقش بسته، حال آن که اروپاییان با هر دوی آنها در خاور زمین آشنا هستند. ابن سینا در کتاب پزشکی خود ( قانون ) درباره ی دانه ای به نام ( بونو )، جوشانده آن، کاربردهای پزشکی، انرژی بخشی و کمک به معده و گوارش آن نوشته است. ابن سینا درباره بونو چنین می نویسد: ( برای گزینش آن دانه هایی بهترین اند که سبک باشند و رنگ لیمویی و بوی خوشی دارند. دانه های سنگین و سپید خوب نیستند. طبع آن در درجه ی نخست گرم و خشک است و به باور برخی سرد است. به اندام ها نیرو می بخشد، پوست را پاکیزه می کند ، رطوبت زیر آن را خشک می کند و بوی خوشی به تن می بخشد. )